KÍCH HOẠT CAMTASIA STUDIO 2018 VÀ NHỮNG PHIÊN BẢN 9 KHÁC

      Đây là bài chỉ dẫn cách thức kích hoạt để sử dụng miễn phí phần mềm Camtasia Studio 2018.0.7 và những phiên bản 9 khác do tôi sưu tầm được trên mạng bằng tiếng nước ngoài.  Tôi đă áp dụng thành công, nay xin chia sẻ với các bạn, đặc biệt là những bạn không rành tiếng Anh.

     Chúng ta sẽ tuần tự làm những việc sau đây:

1- Tắt chương tŕnh Antivirus (nếu có xài) và ngắt mạng internet.

2-Cài phần mềm dùng thử Camtasia (trial) vào máy. Sau khi cài xong, chương tŕnh này sẽ tự động hiện ra . Đóng tất cả những khung mới hiện ra đó.

3-Tắt Windows Firewall và Block Inbound + Outbound của Camtasia.

4- Sửa lại thư mục ProgramData và Host của Camtasia.

5-Kiểm tra lại xem kích hoạt được chưa.

6-Mở lại Firewall (cho trở lại t́nh trạng ON) + Antivirus và nối mạng Internet.

 

    Ghi chú: Tôi dùng Windows 7 Enterprise. Các bạn dùng Windows 8 hoặc 10 th́ cứ phỏng theo mà làm.

 

                                                                                                   * * * *

 

1- TẮT CHƯƠNG TR̀NH ANTIVIRUS VÀ NGẮT MẠNG INTERNET

    

             Các bạn phải làm ngay những việc này.

 

2-CÀI BẢN THỬ (TRIAL) CAMTASIA VÀO MÁY

Bạn vào trang mạng của Camtasia là www.techsmith.com để tải về phần mềm này. Tải về xong, cài vào máy.

Sau khi cài xong, Camtasia sẽ tự động mở chương tŕnh ra. Nhớ: Bấm dấu X đóng ngay chương tŕnh ấy.

 

 

3-TẮT WINDOWS FIREWALL VÀ BLOCK INBOUND-OUTBOUND CỦA CAMTASIA

 

*Bấm vào biểu tượng của Windows (1)-->Control Panel (2)

q1.jpg

*Bấm  đôi vào Windows Firewall

q2.jpg

*Bấm Turn Windows Firewall on or off.

q3.jpg

*Bấm chọn Turn off.. (1) và (2)-->OK (3)

q4.jpg

*Tiếp tục, bấm Advanced settings

q5.jpg

*Bấm Inbound

q6.jpg

*Bấm New Rules

q7.jpg

*Chọn Program (1)--->Next (2)

q8.jpg

*Bấm Local Disk (C:) (1) --> Program Files (2) -->Open (3)

q9.jpg

*Bấm đôi vào Techsmith

q11.jpg

*Bấm đôi Camtasia 2018

q12.jpg

*Bấm Camtasia Studio cho hiện chữ ra trong File name (1)-->Open (2)

q13.jpg

*Bấm Next

q14.jpg

*Chọn Block...(1) -->Next (2)

q15.jpg

*Bấm Next

q16.jpg

*Đặt tên là Camtasia 2018 (1) -->Finish (2)

q17.jpg

*Xong, lại bấm vào Outbound Rules (1). Trang mới mở ra, bấm New Rules (2)

q18.jpg

*Rồi cũng làm giống như phần Inbound nhưng đến bước chọn program, lần này chọn CamRecorder (1)-->Open (2)

q19.jpg

*Next

q20.jpg

*Cũng bấm chọn Block.. (1)--> Next

q21.jpg

*Next

q22.jpg

*Đặt tên là CamRecorder (1)-->Finish (2)

q23.jpg

*Xong việc tắt và ngăn chặn của FireWall rồi, bấm X đóng tất cả.

q24.jpg

q25.jpg

 

4-SỬA LẠI PROGRAMDATA VÀ HOST CỦA CAMTASIA

*Bấm vào biểu tượng Windows (1) -->Computer (2)

q1.jpg

*Bấm ĐÔI vào ổ C:

q2.jpg

 

*Nếu đă thấy ProgramData th́ sẽ làm bước kế tiếp.

q3.jpg

*Nếu không thấy th́ làm cho folder đó hiện ra bằng cách: Bấm vào Organize (1) -->Bấm chọn Folder and search options (2)

q4.jpg

*Bấm View (1)-->Bấm chọn Show hidden files...(2)-->Apply (3)--> OK (4)

q5.jpg

*Sau khi đă thấy được  ProgramData -->Bấm đôi vào nó để mở nó ra-->Bấm đôi vào Techsmith

q6.jpg

*Bấm đôi vào Camtasia Studio 18

q7.jpg

*Bấm PHẢI vào RegInfo (1) -->Open with (2) -->Notepad (3)

q8.jpg

 

*Sửa lại thư mục này theo đúng chi tiết dưới đây (1):

[RegistrationInfo]

ValidationData3=0

RegistrationKey=VZGM4-JUUXJ-CQZ5C-CHCEX-MR8F3

RegisteredTo=Lo1

ValidationData1=

ValidationData2=1

-Sửa xong, Bấm 2 phím Crtl + S để lưu lại (2) --> Đóng Notepad (3)

Lời dặn: Sau khi đóng Notepad, bấm ĐÔi vào RegInfo hồi năy để mở nó ra mà kiểm tra coi có đúng như đă sửa hay không.

q9.jpg

 

*Nếu đă đúng th́ bấm PHẢI vào file ấy (RegInfo) (1)--> Properties (2)

q10.jpg

*Ở phần General (1)-->bấm chọn Read only (2) -->Bấm Apply (3)-->OK (4)

q11.jpg

*Bấm X để đóng trang RegInfo này.

q12.jpg

*Mở trở lại ổ C: --> đến trang có ProgramData hồi năy-->Bấm PHẢI vào ProgramData (1)-->Bấm Properties (2)

q13.jpg

*Ở phần General (1)-->Bấm chọn Read-only (2)-->Apply (3)

q14.jpg

*Nếu có hiện ra khung Confirm này th́ bấm chọn Apply changes.. (1) -->OK (2)

q15.jpg

*Bấm Continue

q16.jpg

*Nếu c̣n khung nào hiện ra nữa th́ cứ bấm vào Ignore (Ở đây tôi không kèm h́nh).

*Máy chạy một chút là xong. Bấm OK.

q17.jpg

 

* Bấm vào X để đóng phần C: này

q18.jpg

 

*Mở lại ổ C: -->Bấm ĐÔI vào Windows

q19.jpg

*Bấm đôi vào System32

q20.jpg

*Bấm đôi vào Drivers

q21.jpg

*Bấm đôi vào etc

q22.jpg

*Bấm đôi vào host

q23.jpg

*Chọn Notepad (1)-->OK (2)

q24.jpg

*Đánh vào 7 hàng chữ dưới đây:

127.0.0.1 activation.cloud.techsmith.com

127.0.0.1 oscount.techsmith.com

127.0.0.1 www.techsmith.com

127.0.0.1 updater.techsmith.com

127.0.0.1 camtasiatudi.techsmith.com

127.0.0.1 tsccloud.cloudapp.net

127.0.0.1 assets.cloud.techsmith.com

 

##Quan trọng:  Nếu thấy trong đó đă có sẳn những hàng chữ liên quan đến "techsmith" mà nhiều hơn 7 hàng th́ XÓA những hàng dư (chỉ để lại trong host 7 hàng ở trên mà thôi.

q25.jpg

*Bấm File (1)--->Save As (2)

q26.jpg

*Đặt tên là host (1)-->Bấm cục đen để chọn chữ All Files (2)-->Bấm Save (3)

q27.jpg

*Bây giờ đă có 2 file tên là host---> Xóa cái file gốc.

-Lời dặn: Nếu máy không cho Save ở trang này mà yêu cầu phải lưu ở Document th́ cứ OK cho nó làm. Sau khi nó làm xong, ḿnh đến chỗ đó Copy cái vừa lưu rồi Paste vào lại trang này.

q28.jpg

*Kế tới, bấm PHẢI vào host (1)-->Properties (2)

q330.jpg

*Ở thanh General (1)-->Bấm chọn Read only (2)-->Apply (3)-->OK (4)

q30.jpg

*Bấm X để đóng trang này.

q31.jpg

5-KIỂM TRA LẠI XEM KÍCH HOẠT ĐƯỢC CHƯA

*Vậy là mọi sự đă hoàn tất. Mở chương tŕnh Camtasia ra để kiểm tra--> bấm New Project

Open-Cam.jpg

*Bấm No

q1.jpg

*Bấm Help (1)-->Bấm Technical Support (2)

q2.jpg

*Thấy "Camtasia 2018.0.7(64-bit) là thành công rồi (1)--> OK (2)

--Nếu thấy "Camtasia 2018.0.7 (Trial) là không được, phải xóa tất cả (phần mềm đă cài +và những chỉnh sửa đă làm) và cài lại, làm lại tất cả chỉnh sửa từ đầu.

q3.jpg

*Kiểm tra thêm một thứ nữa: -->Bấm Help (1) -->About Camtasia (2)

q4.jpg

*Nếu thấy Multi-User License là được (1) --> OK (2)

q5.jpg

6-MỞ LẠI WINDOWS FIREWALL , ANTIVIRUS VÀ INTERNET

*Việc cuối cùng là mở lại Windows Firewall, Antivirus và Internet.

Lúc đầu, chúng ta đă đóng tắt Windows Firewall, bây giờ trở lại phần đó rồi bấm chọn ON.

Mọi sự đă hoàn tất. Mong các bạn thành công.

                                                                                 

                                                                                 Phạm Chinh Đông soạn tại Hoa Kỳ, tháng 4, 2019.