TÁCH NHẠC TỪ DĨA KARAOKE VỚI DVD AUDIO EXTRACTOR

 

1- Mở chương tŕnh DVD Audio Extractor ra.

    Bỏ dĩa karaoke vào ổ dĩa của máy.

    Bấm (1) --> Bấm (2) [Computer]

 

  h1.jpg

2- Bấm vào biểu tượng ổ dĩa đang có dĩa karaoke vừa cho vào.

h2.jpg

3- Bấm vào VIDEO_TS (1) --->Bấm OK (2)

h3.jpg

4- Máy đọc, nội dung của dĩa hiện ra. Đó là tất cả bài hát có trong dĩa.

h4.jpg

5- Muốn lấy nhạc của bài nào th́ đánh dấu chọn vào trước bài đó. Có thể chọn nhiều bài cùng 1 lần.

*Muốn lấy nhạc có tiếng hát (song), bấm chọn hàng chữ Vietnamese AC3...  ở TRÊN

*Muốn lấy nhạc nền (beat), bấm chọn hàng chữ Vietnamese AC3...  ở DƯỚI

 -Xong, bấm Next

h5.jpg

6- Bấm cục đen (1) để chọn dạng âm thanh --> Bấm (2), nên chọn loại 44100 HZ --> Bấm Next (3)

h6.jpg

7-Bấm (1) để t́m nơi lưu file sau khi tách xong --> Chọn nơi muốn lưu (2), ở đây ví dụ chọn Desktop --> Bấm OK (3)---> Bấm Next (4)

h7.jpg

8-Bấm START để bắt đầu công việc tách nhạc.

h8.jpg

9- Khi máy làm xong, cho biết nơi đă lưu file vừa tách. Bấm OK.

h9.jpg

10- Bấm Exit để đóng chương tŕnh. Mọi Sự Đă Hoàn Tất.